Toelatingsvoorwaarden intermediairs

Vendr is een platform voor makelaars en intermediairs die bemiddelen bij de verkoop en aankoop van (commercieel) vastgoed. Vendr biedt een intermediair alle middelen in één geïntegreerde omgeving om het verkoopproces efficiënt en veilig te laten verlopen.

Om vastgoed aan te kunnen bieden op Vendr dient men een door Vendr goedgekeurde intermediair of een woningcorporatie te zijn en te beschikken over een makelaarsaccount. Het is niet mogelijk om bijvoorbeeld als belegger in vastgoed zelf en rechtstreeks vastgoed aan te bieden op Vendr. Beleggers in vastgoed maken hiervoor gebruik van door Vendr toegelaten intermediairs.

Een intermediair is een bij een beroepsorganisatie aangesloten (rechts)persoon die zijn beroep of bedrijf maakt van het verlenen van diensten bestaande uit bemiddeling bij het tot stand brengen en het sluiten van overeenkomsten tot verkoop van vastgoedobjecten voor meerdere opdrachtgevers met wie hij noch in een economische eenheid organisatorisch is verbonden, noch anderszins in een vaste betrekking staat en akkoord is gegaan met de Leveringsvoorwaarden van Vendr. Startende Intermediairs krijgen zes maanden de tijd om meerdere opdrachtgevers te contracteren en dat aan Vendr te bewijzen. Vendr zal dat steekproefsgewijs controleren.

Een woningcorporatie is een “toegelaten instelling” als bedoeld in artikel 19 van de Woningwet. Voor een woningcorporatie geldt als aanvullende voorwaarde dat deze beschikt over een eigen professionele (makelaars)afdeling die is belast met de verkoop van vastgoedobjecten en beschikt over de benodigde vakinhoudelijke kennis zoals deze ook van een intermediair wordt verondersteld.

Beroep of bedrijf: de intermediair bemiddelt beroepsmatig en niet incidenteel. De intermediair moet door middel van een inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel kunnen aantonen dat bemiddeling tot de kernactiviteiten van de ondernemer/onderneming behoort;

Beroepsorganisatie: de intermediair die is ingeschreven bij een beroepsorganisatie zoals de Nederlandse Vereniging van Makelaars, VastgoedPRO, Vereniging Bemiddeling Onroerend Goed (VBO) of de Royal Insitution of Chartered Surveyors kwalificeren zich in principe voor toelating. Intermediairs die niet zijn aangesloten bij een van de voorgenoemde organisaties kunnen voor toelating in aanmerking komen mits aan alle andere voorwaarden wordt voldaan;

Bemiddeling: de intermediair handelt in opdracht van derden en niet voor eigen rekening of risico;

Vastgoedobjecten: de bemiddeling van de intermediair heeft betrekking op (commercieel) vastgoed;

Meerdere opdrachtgevers: om te worden aangemerkt als beroepsmatig intermediair, is het een voorwaarde dat deze kan aantonen dat deze (de intentie heeft om) voor meerdere opdrachtgevers zijn diensten te verlenen. Deze opdrachtgevers mogen niet uitsluitend bestaan uit entiteiten binnen eenzelfde groepsstructuur;

Leveringsvoorwaarden: Alvorens een intermediair of een woningcorporatie gebruik kan maken van Vendr dient deze akkoord te gaan met de Leveringsvoorwaarden van Vendr.