Privacyverklaring

Wie is Vendr?

Het platform Vendr is eigendom van RESAAS, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te (3526 AB) Utrecht, aan de Australiëlaan 11, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 77994604.

Privacy verklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Privacybeleid Vendr

Vendr is een platform ten behoeve van Makelaars om Projecten aan te bieden en om Makelaars en Gebruikers te faciliteren bij de koop en verkoop van vastgoed. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. Wij werken daarbij samen met of in opdracht van andere organisaties of bedrijven.

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van Vendr laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande persoonsgegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten u van ons afneemt en functionaliteiten die u op onze websites gebruikt. Zo verwerken wij uw CV, motivatiebrief en opleidingsniveau alleen wanneer u bij ons solliciteert.

Voor de goede werking van Vendr hebben wij persoonsgegevens nodig. Op die manier kunnen wij er bijvoorbeeld voor zorgen dat u toegang kunt krijgen tot een dataroom, dat u vragen kunt stellen aan een makelaar en dat u zich kunt aanmelden voor een bezichtiging. Ook kunnen wij uw gegevens gebruiken voor marketingdoeleinden. Door het gebruik van Vendr gaat u ermee akkoord dat uw persoongegevens worden verwerkt.

Persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten die u afneemt en functionaliteiten die u op onze websites gebruikt, kunnen wij onder andere de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

Doeleinden

Vendr verwerkt uw gegevens in de eerste plaats om uitvoering te geven aan de overeenkomst die wij hebben met de betrokken makelaar of verkoper. Daarnaast hebben we een gerechtvaardigd belang bij de verdere verwerking van deze gegevens, omdat we hiermee onze diensten, het contact met de betrokken makelaar, de verkoper en de (potentiële) koper beter kunnen laten verlopen en onze marketing beter kunnen uitvoeren.Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:

Verstrekking aan derden

Wij geven de door u verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door u aangevraagde diensten. Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de Belastingdienst in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Indien (één of meerdere onderdelen van) de RESAAS worden overgedragen aan een derde, dan kunnen als onderdeel van deze overname ook de persoonsgegevens die Vendr verwerkt, worden overgedragen aan deze derde. Als deze situatie zich voordoet, zal RESAAS je hierover tijdig informeren via Vendr.

Verstrekking door derden

Een makelaar, kan de makelaar uw e-mailadres doorgeven aan Vendr, zodat de makelaar u met gebruik van Vendr kan attenderen op aanbiedingen die mogelijk voor u interessant zijn. Ook kan een makelaar van een door u aangeboden pand het door u aangeboden project koppelen aan uw account. Na zo’n koppeling kunt u extra informatie over uw project raadplegen, waaronder de status van een project en de activiteiten gerelateerd aan een project.

Ook bekenden van u kunnen uw e-mailadres doorgeven aan Vendr, zodat zij u met gebruik van Vendr kunnen attenderen op aanbiedingen die mogelijk voor u interessant zijn.

Indien u bij Vendr inlogt met een social media profiel, bijvoorbeeld van LinkedIn, dan ontvangt Vendr uw publieke profiel en e-mailadres.

Profilering en cookies

Wij combineren uw persoonsgegevens uit verschillende bronnen met elkaar, om u zo relevant mogelijke informatie aan te bieden. Daarbij combineren wij deze gegevens ook met de gegevens die u heeft achtergelaten. Door uw gegevens te combineren, kunnen wij ook gepersonaliseerde content op de website tonen, die aansluiten bij uw interesses. Ook onze nieuwsbrief kunnen wij op deze manier voor u personaliseren. Op deze wijze kunnen wij betere en gerichtere berichten sturen. Zo wordt er voorkomen dat u informatie te zien krijgt, die voor u minder of in het geheel niet interessant zijn. Bij het verzamelen en combineren van uw gegevens maken we gebruik van cookies. Wilt u meer weten over cookies? Lees dan onze cookieverklaring.

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij bijvoorbeeld de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op Vendr worden gepubliceerd. Uw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor het raadplegen, wijzigen of laten verwijderen van uw gegevens, kunt u contact opnemen met Vendr. Om misbruik te voorkomen vragen wij u, bij een schriftelijk verzoek tot inzage , u adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Wij reden u aan om op de kopie uw BSN én uw pasfoto af te schermen. U kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken.

Indien u rechthandelingen aangaat door middel van Vendr, bijvoorbeeld door het aangaan van een geheimhoudingsverplichting jegens een makelaar of verkoper, zijn wij verplicht om relevante persoonsgegevens te bewaren en kunt u dergelijke gegevens niet verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerkingtreding

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 4 april 2019.