Leveringsvoorwaarden

Vendr is een platform ten behoeve van Makelaars om Projecten aan te bieden en om Makelaars en Gebruikers te faciliteren bij de koop en verkoop van vastgoed. RESAAS en/of Vendr zelf is nadrukkelijk geen aanbieder van vastgoed en faciliteert uitsluitend de werkzaamheden van Makelaars. Door gebruik te maken van Vendr gaat u akkoord met deze Leveringsvoorwaarden. De Leveringsvoorwaarden informeren u over uw rechten en plichten als u de dienst Vendr afneemt. Vendr wordt u via internet aangeboden door RESAAS.

1. Definities

In deze Leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Abonnement: een abonnement op Vendr die een minimale looptijd heeft van 12 kalendermaanden en de Makelaar in staat stelt een bepaald aantal Projecten gelijktijdig te publiceren op Vendr;
 2. Cookieverklaring: de verklaring van RESAAS waarin staat beschreven welke cookies Vendr gebruikt. Deze verklaring kan door RESAAS van tijd tot tijd eenzijdig worden aangepast.
 3. Data: de door de Makelaar, de Gebruiker of RESAAS in Vendr opgeslagen informatie en bestanden.
 4. Gebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van Vendr.
 5. Gebruiksvoorwaarden: de voorwaarden die betrekking hebben op het gebruik van Vendr door een Gebruiker.
 6. Gebruiksregels: de gebruiksregels zoals bedoeld in artikel 5 van deze Leveringsvoorwaarden.
 7. Incident: een gebeurtenis die ertoe leidt dat Vendr niet functioneert overeenkomstig het bedoelde gebruik.
 8. Kantoortijden: maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 uur en 17.00 uur, met uitzondering van nationale feestdagen.
 9. Leveringsvoorwaarden: deze voorwaarden waarin wordt beschreven tegen welke voorwaarden en condities de dienst Vendr door RESAAS aan de Makelaar wordt geleverd.
 10. Makelaar: de aanbieder van een Project.  Dit kan een makelaar in registergoederen zijn die werkt in opdracht van een verkoper van een Project, maar dit kan ook een verkoper van een Project zijn die zelfstandig handelt zonder gebruikmaking van een tussenpersoon. De Makelaar is eveneens de afnemer van Vendr en aan wie RESAAS de dienst levert.
 11. Partijen: de Makelaar en RESAAS.
 12. Persoonsgegeven(s): elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming.
 13. Privacyverklaring: de verklaring van RESAAS op de Website waarin wordt beschreven welke Persoonsgegevens worden verzameld, bewerkt en/of opgeslagen en hoe de Makelaar deze gegevens kan wijzigen of laten verwijderen. Deze verklaring kan door RESAAS van tijd tot tijd eenzijdig worden aangepast.
 14. Project: een vastgoedproject bestaande uit één of meerdere tot een fysiek geheel behorende registergoederen dat via Vendr te koop wordt aangeboden door een Makelaar.
 15. RESAAS: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RESAAS B.V. te Utrecht, gevestigd te (3526 AB) Utrecht, aan de Australiëlaan 11, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 77994604 en waaronder het Platform wordt geëxploiteerd.
 16. Website: de internet-website van Vendr dat bereikbaar is via de domeinnaam www.vendr.nl en elk subdomein daarvan;
 17. Update: een nieuwe release van Vendr, waarin tot dan toe bekende gebreken zijn verwijderd en/of een (beperkte) verbetering of uitbreiding van de bestaande functionaliteit heeft plaatsgevonden.
 18. Vendr: de dienst die door RESAAS via de Website bij wijze van een “Software as a Service” dienst aan de Makelaar ter beschikking wordt gesteld tegen een vergoeding.

Bovenstaande definities kunnen zowel in enkelvoud als in meervoud worden gebruikt.

2. Algemeen
 1. Vendr omvat een technologisch platform dat Gebruikers toestaat om via Websites en mobiele applicaties onder andere door Makelaars aangeboden Projecten te bekijken en nadere informatie over een Project op te vragen bij een Makelaar.
 2. Gedurende de looptijd van de overeenkomst betreffende Vendr verleent RESAAS aan de Makelaar het niet-exclusieve recht om Vendr gedurende de looptijd van de overeenkomst te gebruiken uitsluitend ten behoeve van het doel van Vendr. Na afloop van de overeenkomst vervalt het gebruiksrecht.
 3. Om Vendr te kunnen gebruiken, heeft u een account nodig. U kunt zelf een account aanmaken via de Website. U kunt een eigen uniek wachtwoord aanmaken.
 4. Om een account aan te maken dient de Makelaar bepaalde Persoonsgegevens in te dienen bij Vendr, zoals zijn naam, bedrijfsnaam, adres en (mobiel) telefoonnummer. De Makelaar gaat ermee akkoord om voortdurend accurate, volledige en recente informatie in zijn account weer te geven. Indien de Gebruiker geen accurate, volledige en recente accountinformatie heeft, kan dit leiden tot het blokkeren van de toegang tot en het gebruik van Vendr.
 5. U mag derden nadrukkelijk geen toegang geven tot uw account of via uw account toegankelijke reservekopieën. Het aantal gebruikers binnen de organisatie van de Makelaar is in principe onbeperkt. Elke gebruiker dient een eigen account aan te maken.
 6. U dient de toegang tot uw account middels de gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient u het wachtwoord strikt geheim te houden. RESAAS mag ervan uit gaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen.
3. Toepasselijkheid van deze Leveringsvoorwaarden
 1. Aan het gebruik van Vendr zijn onderstaande Leveringsvoorwaarden verbonden. Alle bedingen in deze Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van Vendr door de Makelaar.
 2. Door gebruik te maken van Vendr accepteert de Makelaar nadrukkelijk deze Leveringsvoorwaarden, de Gebruiksvoorwaarden, de Privacyverklaring, de Cookieverklaring en andere aanvullende regelgevende documenten die RESAAS publiceert op Vendr. Indien u niet akkoord gaat met de inhoud van deze documenten, dient u geen gebruik (meer) te maken van Vendr.
 3. Afwijkingen van deze Leveringsvoorwaarden zijn alleen bindend indien deze door RESAAS schriftelijk zijn aanvaard. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Makelaar wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien enig beding in deze Leveringsvoorwaarden ongeldig blijkt, dan blijven de Leveringsvoorwaarden voor het overige in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen Partijen worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zo veel mogelijk benadert. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Leveringsvoorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. Indien zich tussen Partijen een situatie voordoet die niet in deze Leveringsvoorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Leveringsvoorwaarden.
 5. RESAAS is bevoegd wijzigingen in deze Leveringsvoorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.
 6. Op diensten van externe leveranciers kunnen nadere voorwaarden van toepassing zijn, zoals bij de betreffende dienst is aangegeven.
4. Diensten van derden
 1. Vendr kan ter beschikking worden gesteld of geraadpleegd met betrekking tot diensten van derden en inhoud (inclusief reclame) waarover Vendr geen controle heeft. De Makelaar erkent dat de verschillende gebruiksvoorwaarden en privacy beleidslijnen op het gebruik van dergelijke diensten van externe leveranciers van toepassing kunnen zijn. In geen geval zal Vendr verantwoordelijk zijn of aansprakelijk worden gesteld voor een van de producten of diensten van externe leveranciers.
 2. Vendr waarborgt niet de kwaliteit, de geschiktheid, de integriteit of de capaciteit van derden.
 3. Apple Inc., Google, Inc., Microsoft Corporation of BlackBerry Limited en/of hun toepasselijke internationale dochterondernemingen en aangesloten bedrijven worden aangemerkt als externe begunstigden voor zover de Makelaar gebruik maakt van applicaties die ontworpen zijn voor respectievelijk Apple IOS, Android, Microsoft Windows of BlackBerry. Deze externe begunstigden zijn geen partijen in het kader van deze Leveringsvoorwaarden en zijn niet verantwoordelijk, op welke manier dan ook, voor het verlenen van ondersteuning bij het gebruik van Vendr. De toegang tot Vendr door gebruik te maken van deze apparaten is onderhevig aan voorwaarden vervat in de toepasselijke, externe dienstvoorwaarden van de begunstigde.
5. Gebruiksregels
 1. Het is uitsluitend toegestaan om Vendr te gebruiken voor het beoogde doel van de functionaliteiten.
 2. De functie voor het opslaan van documenten wordt beschikbaar gesteld onder de voorwaarde dat de Makelaar geen buitenproportioneel gebruik maakt door (a) het opslaan van niet relevante documenten (b) het opslaan van excessief grote bestanden. In voorkomende gevallen heeft RESAAS de mogelijkheid om de functionaliteit te beperken dan wel het recht om aanvullende kosten aan de Makelaar in rekening te brengen.
 3. In het bijzonder is het verboden Vendr te gebruiken voor de opslag van bestanden in strijd met relevante auteurswetgeving, of om anderen (anders dan medewerkers van de Makelaar) toegang te geven tot de opgeslagen bestanden, anders dan conform de beoogde functionaliteiten van Vendr.
 4. De gebruiksregels zoals vervat in de Gebruiksvoorwaarden, zijn overeenkomstig van toepassing op de Makelaar.
6. Elektonische berichten
 1. De Makelaar gaat ermee akkoord dat RESAAS middels Vendr (al dan niet namens een Gebruiker of een externe leverancier) aan de Makelaar elektronische tekstberichten (Email, SMS, WhatsApp of anderszins) kan sturen als onderdeel van de normale bedrijfsvoering van het gebruik van Vendr.
 2. Een Makelaar kan zich op elk moment afmelden voor het ontvangen van optionele elektronische berichten van Vendr, waarbij de Makelaar aanduidt dat hij niet langer wenst om dergelijke berichten te ontvangen, samen met een telefoonnummer van het mobiele toestel en/of het emailadres waarop de elektronische berichten ontvangen worden. De Makelaar erkent dat afmelden van het ontvangen van optionele elektronische berichten invloed kan hebben op zijn gebruiksmogelijkheden van Vendr.
 3. Een Makelaar kan zich niet afmelden voor het ontvangen van essentiële elektronische berichten van Vendr (of van een Gebruiker die via Vendr worden verstuurd ten aanzien van een Project dat is gepubliceerd door een Makelaar), aangezien dit een noodzakelijk onderdeel vormt in de werking van Vendr.
7. Beschikbaarheid en onderhoud
 1. RESAAS spant zich in om Vendr beschikbaar te laten zijn, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid.
 2. De Data wordt opgeslagen op een externe server. RESAAS ziet erop toe dat alle normale veiligheidsmaatregelen worden toegepast naar stand van de techniek en zoals redelijkerwijs mag worden verwacht van een met Vendr vergelijkbare SaaS-applicatie.
 3. RESAAS onderhoudt Vendr actief. Indien onderhoud naar verwachting leidt tot een beperking van de beschikbaarheid, zal RESAAS dit uitvoeren als het gebruik van Vendr relatief laag is. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd. Onderhoud in verband met calamiteiten kan op ieder moment plaatsvinden en wordt niet vooraf aangekondigd.
 4. Er wordt per Makelaar één beheerder aangewezen die contactpersoon is voor RESAAS als het gaat om ondersteuning. RESAAS is niet gehouden om ondersteuning te bieden aan meer dan een persoon namens de Makelaar.
 5. RESAAS levert telefonische ondersteuning bij het gebruik en het beheer van Vendr en eventuele problemen die daarin door de Makelaar worden ondervonden. Dit gebeurt in eerste instantie door de beheerder via de telefonische helpdesk die bereikbaar is tijdens Kantooruren.
 6. De werkzaamheden in het kader van oplossen van Incidenten zullen zo spoedig mogelijk en naar beste kunnen plaatsvinden. RESAAS is echter niet gehouden een Incident op te lossen indien het Incident een oorzaak kent die buiten haar macht ligt, in het bijzonder maar niet daartoe beperkt indien de software versie van Vendr niet compatible is met de door de Makelaar gebruikte software en hardware, storingen bij derden etc..
 7. RESAAS is niet gehouden kosten te maken die verbonden zijn aan het oplossen van Incidenten die het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik door de Makelaar en andere aan Makelaar of derden toe te rekenen omstandigheden.
8. Back-up en dataherstel
 1. RESAAS zal zorg dragen voor periodieke back-ups van de met de gegevens opgeslagen via Vendr en bewaart deze op een zorgvuldige wijze teneinde de vertrouwelijkheid, veiligheid en desnoods de beschikbaarheid van de gegevens te waarborgen. De back-up gaat maximaal 6 weken terug, 7 dagen terug en daarna de maandag van elke week terug.
 2. Indien zich omstandigheden voordoen waarbij Vendr en/of gegevens niet langer beschikbaar zijn ten gevolge van fouten of het verloren gaan van de technische infrastructuur zal RESAAS zich inspannen zo spoedig mogelijk de dienst voort te zetten.
 3. Indien zich omstandigheden hebben voorgedaan, waarbij mogelijk verwerkingen teniet zijn gegaan of onbruikbaar zijn geworden, is RESAAS daarvoor niet aansprakelijk en vrijwaart de Makelaar RESAAS voor iedere verdere aansprakelijkheid van derden. RESAAS zal zich evenwel inspannen om zo spoedig mogelijk de tenietgegane informatie te herstellen.
9. Updates en nieuwe versies
 1. RESAAS zal van tijd tot tijd Updates uitbrengen in verband met het onderhoud aan of het optimaliseren van Vendr. Hiertoe behoeft RESAAS geen (schriftelijke) toestemming van Makelaar.
 2. Feedback en suggesties van de Makelaar voor verdere optimalisatie van Vendr zijn welkom, maar uiteindelijk beslist RESAAS zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert. RESAAS zal minstens dertig dagen van tevoren melden welke aanpassingen zij van plan is door te voeren.
10.  Intellectuele eigendom
 1. De dienst Vendr, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de Website is het intellectuele eigendom van RESAAS. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van RESAAS, behalve in de gevallen waarbij dat wettelijk is toegestaan.
 2. Informatie die u opslaat of verwerkt via Vendr is en blijft eigendom van de Makelaar. RESAAS heeft een onbeperkt, wereldwijd, eeuwigdurend, onherroepbaar, overdraagbaar, royalty-vrij gebruiksrecht op deze informatie met het recht om dergelijke informatie te sublicentiëren, gebruiken, kopiëren, wijzigen, afgeleide werken van te maken, verspreiden, openbaar te tonen, openbaar uit te voeren, of op elke wijze te exploiteren in alle formaten en distributiekanalen die nu bekend zijn of die later zouden worden ontwikkeld (inclusief met betrekking tot de Website en op externe websites), zonder verdere kennisgeving aan of toestemming van de Makelaar, en zonder een betalingsverplichting aan de Makelaar of andere personen of entiteiten. Voorgaande is niet van toepassing op de Data die door de Makelaar via Vendr wordt opgeslagen in de dataroom van een Project en/of de communicatie tussen de Makelaar en een Gebruiker die via Vendr plaatsvindt met betrekking tot een Project.
 3. Het gebruiksrecht uit artikel 10.2 wordt voor onbepaalde tijd gegeven en kan niet worden ingetrokken. Het gebruiksrecht blijft bestaan na beëindiging van de overeenkomst tussen RESAAS en de Makelaar. In uitzonderlijke gevallen waarin sprake is van een zwaarwegend belang tegen voortgezet gebruik van de informatie kan RESAAS besluiten tot aanpassing of verwijdering.
 4. Indien de Makelaar informatie stuurt naar RESAAS met betrekking tot Vendr, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft de Makelaar haar een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken ten behoeve van de dienst Vendr.
 5. RESAAS heeft inzicht in de gegevens die u en/of een Gebruiker opslaat en/of verspreidt via Vendr, omdat dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening door RESAAS.
 6. RESAAS zal geen gegevens delen met derden, tenzij zij daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel zoals bedoeld in artikel 11.1 of indien dat redelijkerwijs noodzakelijk is voor het gebruik van het Vendr.
11. Geheimhouding
 1. RESAAS neemt jegens derden zorgvuldigheid en geheimhouding in acht van alle vertrouwelijke gegevens van de Makelaar, tenzij zij daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel, RESAAS zich voor de (tucht)rechter moet verdedigen, de Makelaar RESAAS van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven of de informatie via openbare bronnen verkregen is. RESAAS zal alle redelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de gegevens van de Makelaar.
 2. De Makelaar mag, zonder toestemming van RESAAS, aan derden geen mededeling doen over de werking van Vendr, noch zijn rapportage of ander al dan niet schriftelijk of digitaal materiaal ter beschikking stellen of anderszins openbaar maken, tenzij op de Makelaar een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust.
12. Verwerking Persoonsgegevens
 1. Partijen gaan voor het wettelijk kader omtrent de bescherming van Persoonsgegevens uit van de toepasselijkheid op de dienstverlening van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de daaruit voortvloeiende regelgeving, voor zover door de Makelaar aan RESAAS Persoonsgegevens worden verstrekt via Vendr. Partijen stellen vast dat de Makelaar ‘verwerkingsverantwoordelijke’ is en RESAAS ‘verwerker’ is in de zin van de AVG.
 2. RESAAS verwerkt de Persoonsgegevens slechts in opdracht van de Makelaar overeenkomstig diens instructies en onder diens verantwoordelijkheid, behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen.
 3. RESAAS heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens en neemt geen beslissingen over het gebruik van de Persoonsgegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag van Persoonsgegevens.
 4. RESAAS zal geen Persoonsgegevens aan een derde verstrekken of ter beschikking stellen tenzij op grond van een uitdrukkelijke schriftelijke opdracht van de Makelaar of op bevel van een gerechtelijke of bestuurlijke instantie, op voorwaarde dat RESAAS in dat geval Makelaar binnen 24 uur na ontvangst van een dergelijk bevel daarvan in kennis stelt om de Makelaar zodoende in staat te stellen daartegen een haar ter beschikking staand rechtsmiddel in te stellen.
 5. Indien RESAAS van oordeel is dat zij op grond van een wettelijke verplichting Persoonsgegevens ter beschikking dient te stellen aan een daartoe bevoegde instantie zal zij daar niet toe overgaan, dan na overleg met en goedkeuring van de Makelaar. Zij zal de Makelaar zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis stellen van de wettelijke verplichting en daarbij alle relevante informatie verstrekken die de Makelaar redelijkerwijs nodig heeft om de benodigde maatregelen te treffen om te bepalen of verstrekking kan plaatsvinden en, zo ja, onder welke voorwaarden.
 6. RESAAS zal Makelaar zo spoedig mogelijk in kennis stellen van verlies van of onbevoegde toegang tot Persoonsgegevens en de Makelaar alle noodzakelijke informatie en medewerking te verlenen om de Makelaar in staat te stellen zo spoedig mogelijk de oorzaak en de omvang van het verlies of de onbevoegde toegang vast te stellen.
 7. RESAAS neemt alle passende technische en organisatorische maatregelen om Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen hebben een passend beveiligingsniveau gelet op de gevoelige aard van de Persoonsgegevens die RESAAS verwerkt namens en in opdracht van de Makelaar.
 8. De Makelaar gaat ermee akkoord en staat ervoor in dat de verwerking van de Persoonsgegevens in overeenstemming is met de AVG.
13. Duur en afsluiting van de overeenkomst
 1. De overeenkomst voor een eenmalig Project gaat in vanaf het moment dat de Makelaar een Project publiceert op Vendr en eindigt op het moment dat de Makelaar het Project heeft afgemeld op het Vendr.
 2. De overeenkomst voor een Abonnement gaat in op de eerste dag van de maand dat de Makelaar een Project publiceert en heeft een looptijd van 12 kalendermaanden. Na deze periode wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd met steeds een periode van 12 maanden.
 3. De overeenkomst voor een Abonnement eindigt door middel van schriftelijke opzegging met inachtneming van minimaal één kalendermaand.
14. Tussentijdse beëindiging en ontbinding van de overeenkomst
 1. RESAAS kan de overeenkomst beëindigen indien de Makelaar (a) twaalf maanden lang niet heeft ingelogd of (b) de Makelaar de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en/of deze Leveringsvoorwaarden niet nakomt, waaronder mede begrepen het gebruik van Vendr conform de gebruiksregels als bedoeld in artikel 4. RESAAS zal in dat geval eerst een herinneringsmail sturen aan het e‑mailadres dat aan het account van de Makelaar gekoppeld is.
 2. Ingeval één van beide Partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere Partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander met behoud van rechten.
 3. RESAAS is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van RESAAS kan worden gevergd.
 4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden door toedoen of nalaten van de Makelaar dan zijn de vorderingen van RESAAS op de Makelaar onmiddellijk opeisbaar. Indien RESAAS de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt RESAAS de aanspraken uit de wet en uit de overeenkomst. Indien de ontbinding aan de Makelaar toerekenbaar is, is RESAAS gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, die daardoor direct en/of indirect zijn ontstaan.
15. Overmacht
 1. RESAAS is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Makelaar indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn eigen rekening of risico komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze Leveringsvoorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop RESAAS geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor RESAAS niet in staat is om zijn verplichtingen na te komen. RESAAS heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat RESAAS zijn verbintenis had moeten nakomen. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, werkstakingen in het bedrijf van RESAAS of van derden, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.
 3. RESAAS kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee weken, dan is ieder der Partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere Partij.
 4. Voor zover RESAAS ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is RESAAS gerechtigd tot de vergoeding.
16. Vergoeding voor het gebruik van Vendr
 1. Vendr wordt door RESAAS aan de Makelaar aangeboden tegen een vaste vergoeding voor een de periode als bedoeld in artikel 13.1 in geval van een eenmalig Project of voor een de periode als bedoeld in artikel 13.2 in geval van een Abonnement. Bij een verlenging van het Abonnement als bedoeld in artikel 13.2 wordt door RESAAS het alsdan geldende tarief aan de Makelaar in rekening gebracht.
 2. De vergoeding dient steeds vooraf te worden voldaan. De Makelaar ontvangt van RESAAS een factuur (a) per Project, direct nadat de Makelaar een eenmalig Project of heeft gepubliceerd of (b) per Abonnement, direct nadat de Makelaar het eerste Project of heeft gepubliceerd nadat een Abonnement is afgesloten.
 3. Indien op verzoek van de Makelaar RESAAS additionele werkzaamheden verricht, waaronder doch niet beperkt tot het opvragen van logbestanden, het terugzetten van backups of anderszins, dan geschiedt dit voor rekening van de Makelaar. RESAAS heeft het recht de gemaakte kosten aan de Makelaar in rekening te brengen.
 4. Voor diensten van externe leveranciers die door de Makelaar worden afgenomen middels Vendr kan RESAAS separaat kosten in rekening brengen namens deze externe leveranciers.
 5. Omdat Vendr direct geleverd wordt, en wel op uw uitdrukkelijk verzoek, is het niet mogelijk een betaling ongedaan te maken met een beroep op de Wet koop op afstand.
 6. De vergoeding die is verschuldigd volgens overeenkomst is gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst verschuldigd, ongeacht of de Makelaar gebruik maakt van Vendr.
 7. RESAAS mag de prijzen steeds met ingang van een nieuwe betaalperiode aanpassen als gevolg van (a) algehele prijsstijgingen en (b) uitbreiding van de functionaliteiten van Vendr.
 8. RESAAS zal de wijzigingen ten minste dertig dagen voor inwerkingtreding aankondigen via Vendr zodat u daar kennis van kunt nemen.
 9. Indien u een wijziging niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van Vendr na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.
 10. Bij het gebruik van Vendr dient de Makelaar er rekening mee te houden dat dat de normale tarieven van een telecomaanbieder (zoals voor een internetverbinding en SMS-tarieven) van toepassing kunnen zijn als de Makelaar toegang neemt tot of gebruikmaakt van Vendr via een draadloos apparaat. De Makelaar is zelf verantwoordelijk voor dergelijke tarieven en kosten.
17. Betalingsvoorwaarden
 1. Betaling door de Makelaar dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen vijftien dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden door middel van overmaking ten gunste van een door RESAAS aan te wijzen bankrekening.
 2. Indien de Makelaar niet binnen vijftien dagen na factuurdatum heeft betaald, is RESAAS gerechtigd, nadat hij de Makelaar ten minste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van RESAAS, vanaf de vervaldag de Makelaar de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.
 3. Indien de Makelaar in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen jegens RESAAS, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Makelaar. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien RESAAS echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Makelaar worden verhaald. De Makelaar is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
 4. RESAAS is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Makelaar de verplichtingen uit de overeenkomst of deze Leveringsvoorwaarden niet, niet volledig of niet tijdig nakomt of indien na het sluiten van de overeenkomst RESAAS ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Makelaar de verplichtingen niet zal nakomen.
 5. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van de Makelaar naar het oordeel van RESAAS daartoe aanleiding geeft, is RESAAS gerechtigd van de Makelaar te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door RESAAS te bepalen vorm. Indien de Makelaar nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is RESAAS gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen de Makelaar aan RESAAS uit welke hoofde ook verschuldigd is direct opeisbaar.
18. Aansprakelijkheid
 1. De aansprakelijkheid van RESAAS is beperkt tot het bedrag dat de Makelaar heeft betaald voor de laatste periode voorafgaand aan het moment van de schadebrengende gebeurtenis.
 2. De aansprakelijkheid van RESAAS is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 3. In geval van overmacht als bedoeld in artikel 15 is RESAAS nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de Makelaar ontstane schade.
 4. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat de Makelaar de schade uiterlijk binnen 30 dagen na ontdekking schriftelijk bij RESAAS meldt.
 5. RESAAS is niet aansprakelijk voor foutief ingevoerde gegevens, ongeacht of de gegevens door de Makelaar of door RESAAS zijn ingevoerd in Vendr.
 6. RESAAS is nimmer aansprakelijk voor indirect, incidentele, bijzondere, exemplaire, punitieve of gevolgschade, gederfde winst, verloren gegevens, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, eigendomsschade of persoonlijk letsel.. Hieronder valt nadrukkelijk ook schade als gevolg van het niet of niet tijdig functioneren van Vendr, waaronder het versturen, ontvangen, opvolgen en/of verwerken van door Vendr te versturen notificaties per email.
 7. De Makelaar is zelf verantwoordelijk voor het aanschaffen en updaten van compatibele hardware of apparaten die noodzakelijk zijn voor de toegang tot en het gebruik van Vendr en alle bijkomende updates hiervan. RESAAS garandeert niet dat Vendr, of elk onderdeel hiervan, zal werken op bepaalde hardware of apparaten. Bovendien kan het gebruik van Vendr onderhevig zijn aan storingen en vertragingen inherent aan het gebruik van het internet en elektronische communicatie.
 8. RESAAS is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met Vendr, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade als gevolg van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.
 9. RESAAS is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor (de inhoud van) enige Data (of het ontbreken daarvan) met betrekking tot een Project dat de Makelaar door middel van Vendr heeft gepubliceerd, gemodificeerd en/of geraadpleegd. Vendr garandeert niet dat de door een Makelaar en/of Gebruiker op Vendr aangeboden Data actueel, compleet, accuraat, vrij is van fouten of gebreken en/of virussen is. De Makelaar gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat RESAAS ten aanzien van de Gebruiker geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid draagt voor uitlatingen, mededelingen, garanties of anderszins door een Gebruiker of een externe leverancier.
 10. De aansprakelijkheidsbeperkingen als bedoeld in artikel 18.1, artikel 18.5 en artikel 18.8 gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van RESAAS.
19. Vrijwaring
 1. De Makelaar vrijwaart RESAAS voor eventuele aanspraken van derden (waaronder Gebruikers), die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan de Makelaar toerekenbaar is. Indien RESAAS uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Makelaar gehouden RESAAS zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Makelaar in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is RESAAS, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van RESAAS en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Makelaar.
 2. De Makelaar vrijwaart RESAAS en haar functionarissen, directeurs, werknemers en agenten van elke en alle schadeclaims, eisen, verliezen, aansprakelijkheden en onkosten (inclusief advocaatkosten) die voortvloeien uit of met betrekking tot: (i) het gebruik van Vendr of rechtshandelingen door het gebruik van Vendr; (ii) breuk of schending van een van de Leveringsvoorwaarden door de Makelaar; (iii) het gebruik van Data door Vendr, de Gebruiker en/of een Makelaar; of (iv) schending van de rechten van derden door de Makelaar, inclusief een Gebruiker en/of een externe leverancier.
20. Toepasselijk recht
 1. Op elke overeenkomst tussen Makelaar en RESAAS is Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken Partij aldaar woonplaats heeft.
 2. Het Verdrag van Wenen ten aanzien van de Internationale Verkoop van Goederen van 1980 (CISG) is niet van toepassing.
 3. De rechter in de vestigingsplaats van RESAAS is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft RESAAS het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 4. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 5. In het geval dat er een verschil van interpretatie ontstaat tussen de Nederlandse en de Engelse versie van de Gebruiksvoorwaarden, prevaleert de Nederlandse versie.
21. Overige bepalingen
 1. Indien een bepaling in deze Leveringsvoorwaarden vereist dat een mededeling schriftelijk moet worden verricht, is daaraan tevens voldaan indien de mededeling per e-mail of communicatie via Vendr wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast. De mededeling per email wordt geacht te zijn ontvangen door RESAAS indien de Makelaar hiervan een ontvangstbevestiging heeft ontvangen.
 2. De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door RESAAS wordt geacht juist te zijn, tenzij de Makelaar tegenbewijs levert dienaangaande.
 3. RESAAS is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.
 4. De Makelaar stemt erin toe dat RESAAS en/of Vendr de naam en logo van de Makelaar gebruikt in persberichten of productbrochures of anderszins om daarin te vermelden dat de Makelaar een afnemer is van Vendr.
 5. Met de totstandkoming van de overeenkomst gaat de Makelaar akkoord met het ontvangen van algemene communicatie, nieuwsbrieven en andere marketing uitingen van RESAAS (automatische opt-in) op het door hem of haar aangegeven e-mailadres. Indien de Makelaar bovenstaande communicatie niet wenst te ontvangen, kan dit te allen tijde worden doorgegeven aan RESAAS.